آذر هاشمی بازرس خانه ی موسیقی شد.

مجمع عمومی خانه موسیقی، در ساختمان فاطمی تشکیل شد و آذر هاشمی را به عنوان بازرس خانه برای سال دوم انتخاب کرد.

به گزارش سایت خانه، مجمع عمومی خانه موسیقی با حضور نمایندگان هیئت مدیره هر یک از کانون ها و همچنین هیئت مدیره اصلی خانه تشکیل و انتخابات بازرس هیئت مدیره برگزار شد.

در این جلسه ابتدا دکتر سریر و حمید رضا نوربخش، مدیر عامل خانه گزارشی از فعالیت های سال ۹۰ خانه موسیقی به مجمع ارائه کردند و سپس آذر هاشمی(بازرس) گزارش خود را از عملکرد، فعالیت ها و همچنین گردش مالی خانه برای اعضای مجمع قرائت کرد.

در ادامه جلسه، آذر هاشمی، وارطان ساهاکیان و امیر پدرام طاهریان برای سمت بازرسی نامزد شدند. در این جلسه ۲۱ نفر با دو وکالت نامه برای رای گیری حاضر بودند که در مجموع ۲۳ رای اخد شد و آذر هاشمی با اکثریت آرا بار دیگر برای سمت بازرسی انتخاب شد.