زن تمبورین نواز (Woman with tambourine)

زن تمبورین نواز (Woman with tambourine)

نقاشی از: پابلو پیکاسو