مطالب و نوشته ها

سرمقاله شماره ی اول. اسفند ۱۳۹۰

سرمقاله شماره ی اول. اسفند ۱۳۹۰

۱۷ اسفند ۱۳۹۰ مگر فرقی می کند که زن باشی یا مرد؟ سفید باشی یا سیاه؟ چه دینی برایت برگزیده باشند؟ یا در چه سرزمینی متولد شده باشی؟  تبعیض، به هر صورت و درهرشکلی مایه ی درد و رنج و محرومیت بشرخواهد بود. قرن حاضر، قرن برابری نژاد و رنگ و جنسیت و ایدئولوژی هاست وطبیعی ست که با پیشرفت آگاهی بشر و علم به برابری انسان ها، دیگر هیچ عقل سلیمی چنین تبعیض هایی را برنمی تابد. در مشرق زمین علی رغم فرهنگ درخشان و پیشینه ای به وسعت تمدنی کهن و باستانی، توفیقی شایسته، نصیب ملت ها نشده است. یکی از ...

موسیقی و جنسیت

۱۴ اسفند ۱۳۹۰  نویسنده : محسن قانع بصیری موسیقی از ارزش تا ضد ارزش برای شناخت رفتارهای انسانی در قلمرو هنر، باید توجه داشت که هنر از مقولات فرهنگ و به ویژه آنگاه که وارد قلمرو خلاقیت می شود، فرهنگ انتقادی است. پس لازم است، رفتارهای قلمروهای سه گانه ی سیاست، اقتصاد و فرهنگ انتقادی را مورد توجه قرار دهیم. در سیاست رفتارها، یکسویه و تحکمی است. حال آن که در اقتصاد این رفتارها دوسویه و براساس منطق های عقلایی یا توافق شده است و سرانجام در فرهنگ انتقادی است که نه تنها رفتارها دوسویه می شوند، بلکه زاینده و خلاق نیز می گردند. چرا که براساس روندهای پرسش و پاسخ شکل می ...