یادداشت ها

سرمقاله شماره ی اول. اسفند ۱۳۹۰

سرمقاله شماره ی اول. اسفند ۱۳۹۰

۱۷ اسفند ۱۳۹۰ مگر فرقی می کند که زن باشی یا مرد؟ سفید باشی یا سیاه؟ چه دینی برایت برگزیده باشند؟ یا در چه سرزمینی متولد شده باشی؟  تبعیض، به هر صورت و درهرشکلی مایه ی درد و رنج و محرومیت بشرخواهد بود. قرن حاضر، قرن برابری نژاد و رنگ و جنسیت و ایدئولوژی هاست وطبیعی ست که با پیشرفت آگاهی بشر و علم به برابری انسان ها، دیگر هیچ عقل سلیمی چنین تبعیض هایی را برنمی تابد. در مشرق زمین علی رغم فرهنگ درخشان و پیشینه ای به وسعت تمدنی کهن و باستانی، توفیقی شایسته، نصیب ملت ها نشده است. یکی از ...
12