حکمرانی فضای مجازی در برنامه هفتم

برنامه راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی نزدیک ترین سند برای انجام برنامه هفتم است. ولی در این برنامه مشاوره […]

Read More