تجمع حقوقدانان انقلابی مقابل دفتر سازمان ملل

تجمع حقوقدانان انقلابی و طرح شکایت علیه جنایات رژیم جعلی صهیونیستی، یکشنبه 24 دی 1402 مقابل دفتر سازمان ملل در […]

Read More