مصدومیت مهاجم تیم ملی ایران جدی است؟

خبرنگار ایتالیایی از وضعیت مصدومیت مهاجم ملی پوش ایرانی آ.اس رم خبر داد.

Read More